INNHOLD: Prognosen bydel St. Hanshaugen har lagt frem viser et overforbruk på over 3 millioner kroner.
INNHOLD: Prognosen bydel St. Hanshaugen har lagt frem viser et overforbruk på over 3 millioner kroner.

Bydelsutvalget motsetterseg innsyn i koronautgiftene

Bydel skriver de er over 18 millioner kroner i pluss ved først kvartal. I samme kvartalsrapport kommer det ikke frem hvor store koronautgifter som utestår fra regnskapet.

Publisert


I løpet av juni 2020 skal bydel St. Hanshaugen revidere budsjettet. Per i dag kjenner bydelen de ekstra utgiftene de er påført som følge av korona-epidemien. I forbindelse med revideringen i juni, får bydelen vite hvor mye de får kompensert av sine ekstra utgifter. Bydelsutvalget vil ikke offentliggjøre de ekstra utgiftene de har hatt i forbindelse med epidemien. 31.mars 2020 ferdigstilte bydelen årets først kvartalsrapport. Bydel St. Hanshaugen har produsert rapporten som inneholder en prognose for året, og oversikt over regnskapet. Prognosen gir en pekepinn hvordan året kommer til å se ut, utfra de økonomiske inntektene og utgiftene bydelen har hatt frem til i dag.

Mangelfullt regnskap
St. Hanshaugen ser mot økte utgiftsposter i 2020, med antatt merforbruk på over 3.6 millioner kroner. Regnestykket bydelen har lagt frem tar utgangspunkt i at Oslo kommune kompenserer alle koronautgifter. Reservene fra 2019 er også regnet inn i denne prognosen.

Likevel skriver bydelen at de har 18 millioner kroner til gode etter første kvartal, uten å forklare hvordan de går i pluss. Snarere viser første kvartalsrapport at flere etater har et etterslep på flere fakturaer. Christian Pollock Fjellstad er gruppeleder for Høyre i St. Hanshaugen bydel. Han bekrefter at politikerne kjenner til utgiftene som bydelen ikke ønsker å offentliggjøre.

– Vet ikke om koronautgiftene fullt ut er tatt hensyn til og jeg har ingen forventninger om at de skulle være det når kvartalsrapporten ble avlagt. Men hadde de fulgt anordningsprinsippet fullt ut så ville de vært det, formidler Fjellstad over mail.

Bydelen motsetter seg innsyn
Anordningsprinsippet nærmere forklart. Inntekt skal resultatføres når den er opptjent. Utgifter skal kostnadsføres i samme år som inntekt, og ved sikring skal gevinst og tap skal tas med i regnskapet samme år. Uavhengig om regningene er betalt, eller ikke, når årsregnskapene avsluttes. Bydelens regnskap har et balansekrav, og bydelen må sørge for at de har tilstrekkelig penger til å sikre innbyggernes krav. Prinsippet finner lovhjemmel i kommuneloven, men er også et viktig prinsipp for å skape åpenhet. Spesielt i kommuneregnskap. Det er ikke lovbrudd at bydelen bryter anordningsprinsippet ved første kvartal. Likevel er bruddet av prinsippet med på å hindre innsyn – Personlig er jeg tilhenger av få følge anordningsprinsippet løpende gjennom året, og gjerne ved kvartalsrapportering, skriver Christian Pollock Fjellstad videre i mailen.

INNHOLD: Flere av etatene melder om utestående fakturaer.
INNHOLD: Flere av etatene melder om utestående fakturaer.

Skader demokratiet
NorgesNytt har prøvd å kontakte bydelsutvalget for å få en forklaring på rapporten. Ved intervjuet var det da viktig å få frem hva som fremstår som problematisk med rapporten, og få en forklaring fra noen bydelsutvalget. I forkant av et planlagte telefonintervjuet med leder for bydelsutvalget, Ingrid Fjellberg (Miljøpartiet de grønne), ber hun at spørsmålene skal tas over mail. Hun begrunnet det med at spørsmålene fremstår som ganske tekniske, og at det var mulig å besvare spørsmålene skriftlig.

Hvilke fakturaer som ikke er bokført, hvor store koronakostnader er det snakk om? Er det kun driftskostnader knyttet til korona? Og er disse utgiftene tatt hensyn til i prognosen?

I et svar fra BU-leder Ingrid Fjellberg, kommenterer hun at hun ikke kan uttale seg om saken. Grunnen er at denne saken omhandler det driftstekniske, og ikke det politiske. – Som bydelsutvalgs-leder har jeg tillit til at administrasjonen til bydelen gjør en god og grundig jobb, skriver Fjellberg i en epost. Deretter henviser hun videre til bydelsdirektør Jørgen Bjelle Smit for et noe mer utfyllende svar.

– Henvisningen til utestående fakturaer i kvartalsrapporten er gjort i en sammenheng der bydelen forklarer at noen avvik bare er av teknisk art, uten reell betydning for budsjettbalansen totalt. Det er heller ikke slik at bydelen holder pengene tilbake, skriver Jørgen Bjelle Smit i sitt svar, videreformidlet av Ingrid Fjellberg.

I et forsøk på å få ett mer informativt svar, kontaktet NorgesNytt bydelen på nytt. Kommunikasjonsrådgiver og presseansvarlig, Christine Thun, som er gjort kjent med saken, og kunne formidle at bydelen ikke har ytterligere kommentarer. Christian Pollock Fjellstad, fra Høyre, syns det er synd at hverken BU-leder Ingrid Fjellstad eller Bydelsdirektør Jørgen Bjelle Smit ønsker å kommentere saken. – Jeg mener at BU-leder har en informasjonsoppgave som bør ligge til grunn for utførelsen av vervet. At hverken BU-leder eller bydelsdirektøren har kunnet svare denne gangen er synd. Bydelen burde evne å være mer åpen, sier Christian Pollock Fjellstad, avslutningsvis.