Nyheter

Går det veien eller blir det bom?

MORGENRUSH: Veien ved Filipstad brygge byr på lange køer helt til klokken ni på morgenen. FOTO: Vilde Høknes

Oslo: 1.oktober økte bompengeavgiften inn til Oslo. Og allerede en måned etter kunne man se resultater av dette i trafikken.

Den nye bompengeavgiften er bare ett av tiltakene som skal gjennomføres etter at Oslopakke 3 ble ferdig forhandlet. I tillegg skal det blant annet settes opp flere nye bommer inn til Oslo. Målet er 20% redusert biltrafikk fra høsten 2015 i samsvar med Byrådserklæringen . Men i følge sekretariatsleder for Oslopakke 3, Terje Rognlien, viser analysene at reduksjonen vil være på 16% i 2020.

UTFORDRING: Utforming av trafikkforsvarlige skilt med den nye bompengeavgiften er den mest praktiske utfordringen til vegvesenet. Grunnet flere takster. FOTO: Vilde Høknes.

–” Det tar tid før personer tilpasser seg den nye bompengeavgiften. Først når den månedlige bomregningen kommer, du har undersøkt hvilke alternativer som kan fungere og deretter tilpasser deg, ser vi den mer langsiktige effekten” forteller Rognlien.

Det kan likevel se ut til at folket er effektiv i omstillingsprosessen. Allerede etter en måned kunne man se en reduksjon på cirka 5 prosent over hele døgnet, noe mer i rush enn ellers.

Ikke bare mindre rushtrafikk som målsetting

Terje Rognlien understreker at med minsket bilbruk i rushtiden og bedre veinett er ikke den eneste grunnen til å gjennomføre et slikt tiltak.

–”Det vil også gi betydelige effekter for lokalmiljø og klima med reduserte utslipp av NOx og CO2 samt mindre svevestøv fra bil. Så er jo målet at befolkningen skal gå og sykle mer noe som gir betydelige helsegevinster for landet.”

 

Vil fortsette kampen om lavere priser 

Marion Tveter, bystyrerepresentant for Miljøpartiet de grønne og medlem av miljø og samferdselskomitéen i Oslo, forteller at gjennomslagene partiet hennes hadde i Oslopakke 3-forhandlingene var avgjørende for å nå målene de har om redusert luftforurensing, klimagassutslipp og biltrafikken.

Men en del av forhandlingene er de mindre fornøyd med. Høyre krevde at de kollektivreisende skulle være med å betale for å finansiere Oslopakke 3. Dette måtte alle partiene gå med på for å få til 50 milliarder mer til kollektivprosjekter.

–” Vi har hele tiden jobbet for å stanse denne prisøkningen, og i oktober la Oslo-byrådet 141 millioner på bordet og inviterte Akershus til et spleiselag for å stanse prisøkningen. Dessverre ville ikke Akershus ta sin del av regninga, men gikk heldigvis med på å halvere den planlagte prisøkningen. Vi kommer til å fortsette å jobbe for lavere kollektivpriser.”

 

Klare for nye reisende

Cathrine Myhren, pressevakt i ruter, forteller at ruteendringene som kom 8.oktober er en av de største kapasitetsøkningene som er gjennomført de siste årene.

-” til sammen brukes 165 millioner kroner for å styrke kollektivtilbudet for dagens reisende, og samtidig være forberedt på å ta i mot nye reisende når det første trinnet i Oslopakke 3 innføres med innføringen av tids-og miljødifferensierte takster i bomringen.”

Ruter har beregnet at det kan komme en vekst på rundt 10 prosent i kollektivtrafikken som følge av den nye bompengeavgiften. Særlig på veiene inn til Oslo fra Akershus. Tiltakene som nå gjøres er for å gi et attraktivt tilbud til nye reisende samt endringer som lenge har vært etterspurt.

-” Dagens reisende og potensielle nye kunder vil for eksempel få et bedre trikketilbud på kveldstid, døgndrift på flere busser i helgene og tidligere avganger i helgene flere steder i
Akershus.”

To Top